Gebruiksvoorwaarden Telio Nederland B.V. – Juni 2018 Descargar

Lees deze gebruiksvoorwaarden zorgvuldig door voordat u deze accepteert. Deze voorwaarden zijn van toepassing op de aanvraag voor toegang tot en het gebruik van de website en app die wordt aangeboden door de Telio Nederland B.V. (“Telio”). Telio past deze voorwaarden van tijd tot tijd aan en plaatst de nieuwe voorwaarden op de app en de website https://mytelio.nl/ (gezamenlijk: “myTelio”). Om op de hoogte te blijven van eventuele toekomstige wijzigingen, raden wij u aan deze website regelmatig te bezoeken.

Diensten

1. Via myTelio biedt Telio u een online omgeving aan waarmee u verschillende diensten van Telio kunt afnemen (hierna “Diensten”). De Diensten worden nader omschreven op myTelio en in deze gebruiksvoorwaarden, en omvatten telecommunicatiediensten zoals het voeren van collect call gesprekken en het gebruik van voicemaildiensten, en is het een dienst waarmee u gelden kunt overmaken naar relaties die zich in een justitiele inrichting bevinden (“Justitiabelen”).

2. Als onderdeel van de communicatiediensten kunt u collect call gesprekken van een Justitiabele direct accepteren als u voldoende tegoed heeft. U gaat ermee akkoord dat u de kosten voor een inkomend collect call gesprek accepteert door na het aannemen van het gesprek “0” te kiezen. Voor wat betreft de voicemail functionaliteit accepteert dat aan het inspreken van voicemails van Justitiabelen kosten zijn verbonden die op uw tegoed worden ingehouden.

3. Bij het uitvoeren van Dienst waarmee u gelden kunt overmaken aan Justitiabelen is de rol en verantwoordelijkheid van Telio beperkt tot het faciliteren van overschrijvingen tussen de relevante partijen, zoals betaaldienstverlener van Telio, de Justitiabele, en de justitiële inrichting waar de Justitiabele zich bevindt. Telio is niet inhoudelijk betrokken bij de overmaking en is niet in staat om vragen of klachten over de overmaking te behandelen; deze worden uitsluitend door de betreffende justitiele inrichting behandeld.

4. U dient eventuele klachten over de overmaking zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen zeven dagen nadat de klacht is ontstaan, aan Telio kenbaar te maken via het klachtenformulier op myTelio. Het indienen van een klacht ontslaat u niet van uw betalingsverplichting.

Tegoeden

5. Als onderdeel van de Diensten kunt u via myTelio tegoed kopen dat u aan een telefoonnummer kunt koppelen en dat u kunt gebruiken om voor de Diensten te betalen.U erkent dat het kopen van tegoed een dienst is die met uw toestemming direct door Telio wordt geleverd. Door acceptatie van deze gebruiksvoorwaarden verklaart u afstand te doen van uw herroepingsrecht voor wat betreft de aankoop van tegoed.

6. U kunt via myTelio uw tegoed voor de verschillende Diensten gebruiken. Bepaalde Diensten, zoals collect call, zijn alleen beschikbaar als u daarvoor voldoende tegoed heeft.

7. Eenmaal gekochte dan wel betaalde tegoeden kunnen niet meer geretourneerd dan wel teruggevorderd worden. Wel kunt u via myTelio uw openstaande tegoed aan een ander telefoonnummer koppelen zodat dit niet verloren gaat. Bij het opzeggen van uw account zullen de tegoeden vervallen en heeft u geen recht op restitutie van het saldo.

Toegang tot myTelio

8. Voordat u gebruik kunt maken van myTelio, dient u zich bij Telio te registreren en een account aan te maken als cliënt. U kunt dit doen door hiervoor een aanvraag in te dienen op het daarvoor bestemde deel van de myTelio-website van Telio.

9. Telio behoudt zich het recht voor om uw aanvraag voor een account te weigeren.

10. Als u gebruik maakt van voicemail of collect call gesprekken wilt voeren, dient u te bevestigen dat het door u te opgegeven telefoonnummer van u is, op de via myTelio voorgeschreven manier.

11. Met het activeren van uw account door Telio verleent Telio u een niet-exclusief gebruiksrecht ten aanzien van myTelio. Indien u met Telio geen expliciete duur van dit gebruiksrecht bent overeengekomen, is de duur van het gebruiksrecht beperkt tot maximaal de geldigheidsduur van de verstrekte inloggegevens.

12. Telio kan gebruiksbeperkingen instellen met betrekking tot het gebruik van myTelio. Zo kan het aantal keren dat u toegang heeft tot myTelio worden beperkt. U erkent en accepteert deze beperkingen en het gegeven dat deze beperkingen eenzijdig door Telio worden opgelegd en van tijd tot tijd kunnen worden gewijzigd.

13. Telio is gerechtigd het wachtwoord aan te passen indien dit nodig is voor het functioneren van myTelio.

14. Telio behoudt zich het recht voor om uw gebruiksrecht in te trekken en uw toegang tot myTelio tijdelijk of blijvend onmogelijk te maken indien u tekortschiet in de nakoming van een verplichting onder deze gebruiksvoorwaarden of Telio besluit het aanbieden van myTelio (tijdelijk) te staken.

Gebruik van myTelio

15. Telio streeft ernaar myTelio constant en zonder onderbreking beschikbaar te houden voor gebruik. Telio geeft echter geen garantie voor de daadwerkelijke bereikbaarheid en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor problemen bij het gebruik van myTelio. In het bijzonder aanvaardt Telio geen enkele aansprakelijkheid  voor eventuele gevolgen voor overmaking van gelden naar verkeerde rekeningnummers, of naar vertragingen bij het overmaken.

16. Telio is niet verantwoordelijk voor de communicatiediensten van uw internet service provider of de bereikbaarheid van myTelio via deze communicatiediensten. Alle kosten van toegang tot en gebruik van de door uw internet service provider verleende communicatiediensten komen voor uw rekening.

Uw verplichtingen

17. U garandeert dat uw gebruik van myTelio geen inbreuk maakt op deze gebruiksvoorwaarden en/of andere procedures en gebruiksinstructies van Telio, enige wet en regelgeving en/of rechten van derden.

18. U zult uw gebruikersnaam en wachtwoord strikt geheimhouden en u zult het wachtwoord wijzigen indien dat voor de bescherming van uw account noodzakelijk is. Dit betekent onder meer dat u derden niet zult verzoeken voor of namens u gebruik te maken van myTelio.

19. U blijft onder alle omstandigheden verantwoordelijk voor uw account en voor het gebruik van myTelio. Indien u weet of vermoedt dat een derde toegang heeft verkregen of zou kunnen verkrijgen tot uw account dient u Telio daarvan onverwijld op de hoogte te stellen.

20. U zult bij uw gebruik van myTelio geen handelingen verrichten die de belangen van Telio kunnen schaden. Hieronder wordt in ieder geval begrepen dat u zich geen onbevoegde toegang zult (proberen te) verschaffen tot delen van myTelio waarvoor u geen toegangsrechten heeft.

21. U zult wijzigingen van uw gegevens of andere relevante wijzigingen direct aan Telio doorgeven.

Intellectuele eigendomsrechten

22. U erkent en stemt ermee in dat myTelio bestanden of gegevens bevat die eigendom zijn van Telio of andere gebruikers van myTelio, en dat op deze bestanden of gegevens intellectuele eigendomsrechten van Telio of derden kunnen rusten (zoals bijvoorbeeld auteursrechten, databankrechten, merkrechten en knowhow). Niets van wat in deze gebruiksvoorwaarden of op myTelio wordt vermeld, is bedoeld om enige intellectuele eigendomsrechten over te dragen of enige intellectuele eigendomsrechten aan u te verlenen.

23. Het is uitdrukkelijk niet toegestaan om handelingen te verrichten die inbreuk maken op de intellectuele eigendomsrechten van Telio of derden die betrokken zijn bij myTelio. U mag bestanden of gegevens binnen myTelio in ieder geval niet downloaden,  kopiëren, wijzigen, openbaar maken of anderszins gebruiken voor een ander doel dan het gebruik van myTelio in overeenstemming met de daarop van toepassing zijnde voorwaarden, tenzij u daarvoor uitdrukkelijk en voorafgaand toestemming heeft gekregen.

24. Als u zelf bestanden of gegevens aan Telio beschikbaar stelt (bijvoorbeeld door het uploaden daarvan), verleent u aan Telio een kosteloze, onbeperkte, wereldwijde, sublicentieerbare, niet-exclusieve licentie om deze bestanden of gegevens te gebruiken, te verveelvoudigen en openbaar te maken in verband met de diensten van Telio.

Vertrouwelijkheid

25. U erkent en stemt ermee in dat informatie die op myTelio ter beschikking wordt gesteld of wordt meegedeeld vertrouwelijk is. Het is uitdrukkelijk niet toegestaan om deze informatie te gebruiken voor een ander doel dan het gebruik van myTelio, tenzij u voor dit gebruik uitdrukkelijk schriftelijk toestemming hebt verkregen van de partij die deze informatie ter beschikking heeft gesteld of heeft meegedeeld.

Aansprakelijkheid en vrijwaring

26. Het gebruik van myTelio is geheel voor uw eigen rekening en risico. U begrijpt en accepteert dat Telio het betaalproces slechts technisch ondersteunt en dat Telio geen adviseur is. Telio is niet verantwoordelijk voor het handelen of nalaten van derden die bij het gebruik van myTelio betrokken zijn, waaronder in het bijzonder de betaaldienstverlener en justitiele inrichting.

27. Telio is niet aansprakelijk voor enige schade die u lijdt in verband met het gebruik van myTelio. In geen geval is Telio aansprakelijk voor enige gevolg-, indirecte, vermogens-, bijzondere of aanvullende schade.

28. U zult Telio blijvend vrijwaren en schadeloos stellen voor alle schade en aanspraken van derden die voortvloeien uit uw handelen in strijd met deze gebruiksvoorwaarden.

29. De beperking van aansprakelijkheid en vrijwaring zoals weergegeven in artikel 27 is niet van toepassing voor schade die het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van Telio, of voor zover deze niet is toegestaan op bais van dwingendrechtelijke regelgeving. 

Slotbepalingen

30. Op deze gebruiksvoorwaarden en op enig geschil naar aanleiding van uw gebruik van myTelio is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen naar aanleiding van deze gebruiksvoorwaarden zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.

31. De artikelen in de gebruiksvoorwaarden die naar hun aard bestemd zijn om voort te duren, waaronder - maar niet beperkt tot - artikelen 22 tot en met 31, blijven van kracht nadat uw gebruiksrecht voor myTelio is geëindigd.

32. Telio kan deze gebruiksvoorwaarden wijzigen of aanvullen. In dat geval zal Telio zich inspannen om u ten minste dertig dagen vóór de ingangsdatum van de desbetreffende wijziging in deze gebruiksvoorwaarden op de hoogte te stellen.

33. U mag niet zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de Telio uw rechten of verplichtingen uit hoofde van deze gebruiksvoorwaarden overdragen.

34. Indien enige bepalingen van deze gebruiksvoorwaarden ongeldig of niet bindend wordt geoordeeld, laat dit de overige bepalingen van deze gebruiksvoorwaarden onverlet.